Facebook

Povinné info
Úřední deska
Ochrana osobních údajů
K zákonu 106
Vyhlášky
Hospodaření
Hřbitov - info
Kontakty
Mikroregion
Knihovna
Služby, firmy

 

1.

Název

Obec Vilantice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Vilantice vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjet. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3.

Organizační struktura

Organizační struktura:

Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Organizace zřizované obcí:

nejsou

4.

Kontaktní informace

Kontaktní informace a formulář pro vaše dotazy naleznete na stránce Kontakty.

5.

Bankovní spojeni

Komerční banka, Dvůr Králové n/L

č. ú.: 25225601/0100

6.

00580767

7.

DIČ

CZ00580767

8.

Dokumenty

Územní plán obce Vilantice

Vyhláška 04/2006 k územnímu plánu obce

Rozpočet na rok 2019

Další důležité dokumenty a informace naleznete na úřední desce obecního úřadu

9.

Žádosti o informace

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytoány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnout informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.

a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.

b) do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:

a) ústně na Obecím úřadě ve Vilanticích v úředních hodinách

b) písemně poštou na adresu (vzor s žádostí si můžete stáhnout zde, formuláře pak zde):

Obecní úřad Vilantice
Vilantice 101, PSČ 54401 Dvůr Králové nad Labem

c) elektronicky na email epodatelna@vilantice.cz nebo pomocí formuláře v záložce Kontakty

10.

Příjem žádosí, stížnosí a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci kontakty nebo použít již připravený formulář.

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci kontakty.

12.

Formuláře

Další potřebné a užitečné formuláře naleznete na www.form.cz.

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

V případě, že se ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat Obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na následujících odkazech případně na portálu Ministerstva vnitra.

14.

Nejdůležitější předpisy:

Obecní vyhlášky

Veřejnoprávní smlouva s obcí Dvůr Králové nad Labem

Zákony České republiky:
(odkazy vedou na weby jiných institucí)

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec účtuje poplatky dle sazebníku úhrad.

16.

Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

17.

Výroční zpráva

Výroční zprávy jsou umístěny zde.